اگر می خواهید برای نشان دادن مهارت و یا هر چیز دیگری آنچه که می تواند در درصد ساخته شده است، شما می توانید این آیتم بزرگ استفاده کنید. می توان آن را با 1/4، 1/3 یا 1/2 عرض استفاده می شود و شما می توانید آنها را در هر مکان شما می خواهید استفاده کنید.

در داخل مورد مهارت، لطفا از زیر کد کوتاه (شما می توانید به عنوان بسیاری از شما می خواهید استفاده کنید):

[skill title=”Skill1″ value=”30″]

[skill title=”Skill2″ value=”40″]

[skill title=”Skill3″ value=”50″]

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.