انتقادات و پیشنهادات

نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازمنده شما را ارج نهاده و به آنها به عنوانن مرجعی مهم و قابل اعتماد به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت خدمات خود می‌نگریم.

لذا ازینکه با بیان نظرات خود به صورت مستقیم به بهبود خدمات ما کمک نموده و ما را در انجام مسئولیت‌هایمان یاری می‌‌رسانید، سپاسگزاریم.